Zastrešenie BOZP   

Spoločnosť Leoš Šimunek ponúka komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi formou outsourcingu od vstupného auditu a spracovania kompletnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy, poskytovaním priebežného poradenstva  až po zabezpečenie školení v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi na základe platných oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce.

 

Naše služby BOZP:

 

 

 

Zabezpečenie BOZP pre firmy

 

 

Ponúkame BOZP služby nášho bezpečnostného technika, ktorý sa postará o všetky aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) vo vašej firme. Technik navrhne funkčný systém BOZP, poskytne poradenstvo, pomôže s komunikáciou so štátnymi orgánmi, vypracuje dokumentáciu a pravidelne ju aktualizuje a dopĺňa. Okrem toho preškolí vašich zamestnancov v oblasti BOZP. 

 


Pre viac informácií kontaktujte nášho bezpečnostného technika na bozp@simunek.sk alebo na telefónnom čísle 0907 927 357.

 

 

 

. . . „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Dopytovo orientovaný projekt

Leoš Šimunek začína realizovať od 04/2019 do 06/2020 projekt s názvom Odborná príprava zamestnancov firmy Leoš Šimunek– rozvoj odborných a špecifických zručností. Hlavným cieľom je zvýšenie zručností na adaptabilitu 33 pracovníkov v spoločnosti Leoš Šimunek. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Projekt sa bude realizovať pomocou 2 hlavných aktivít.


Hlavná aktivita: Aktivita č. 3: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov.
Podaktivity: 3a) Výber a príprava zamestnancov a 3b) Cielené získavanie pracovných zručností zamestnancov.



Hlavná aktivita: Aktivita č. 4: Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov.



Prijímateľ zabezpečí odborné preškolenie dvoch pracovných skupín zamestnancov:
- zamestnanci školiaceho strediska budú vyškolení v oblasti výchova a vzdelávanie v oblasti motorových vozíkov pre budúcu profesiu školiteľ/inštruktor
- zamestnanci firmy na pozíciách mechanik, budú vyškolení v oblasti administratívne činnosti súvisiace s opravami a prehliadkami motorových vozíkov/technické prehliadky a opravy motorových vozíkov s využitím IKT.


Na absolvovanie uvedených školení nadväzuje u časti zamestnancov aj program rozvoja pracovných zručností. Táto následná aktivita je zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručností, vedomostí, skúseností a postupov, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca u zamestnávateľa vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste.


Miesto realizácie projektu: Trnava.



www.esf.gov.sk

© 2019 Šimunek | Ochrana osobných údajov