Logistika

Logistický sklad poskytuje vysokokvalitné služby, ktorých cieľom je spoľahlivý a presný príjem a expedícia rôzneho tovaru. Tovar skladujeme podľa požiadaviek zákazníkov na základe FIFO systému, podľa referenčných čísiel.
 

Zabezpečujeme aj manipuláciu ťažkých bremien s náročnou manipuláciou, vykládku tovaru z lodných kontajnerov a pod.
 

Pre svojich klientov okrem skladovania zabezpečujeme vychystávanie, prebaľovanie, kontrolu a v neposlednom rade aj napríklad čistenie manipulačných jednotiek.
 

Naším partnerom ponúkame pravidelné prepravy tovaru vlastnými vozidlami, ako aj špeciálne prepravy nadrozmerných nákladov, manipuláciu s prístrojmi pre výskum a vzdelávanie.


Layout skladu, Nastavenie Spôsobu práce, správny regál
a manipulačná technika

Analýza a návrh logistických riešení. Nastavenie toku materiálu v skladoch, spôsob zásobovania výroby a odoberanie hotovej produkcie.Analýza a návrh logistických riešení

Návrh správnej manipulačnej techniky pre klienta a k tomu vhodný regálový systém pre zvýšenie efektivity práce operatívy a optimalizácie skladovej a výrobnej plochy.Návrh správnej manipulačnej techniky pre klienta

 

. . . „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Dopytovo orientovaný projekt

Leoš Šimunek začína realizovať od 04/2019 do 06/2020 projekt s názvom Odborná príprava zamestnancov firmy Leoš Šimunek– rozvoj odborných a špecifických zručností. Hlavným cieľom je zvýšenie zručností na adaptabilitu 33 pracovníkov v spoločnosti Leoš Šimunek. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Projekt sa bude realizovať pomocou 2 hlavných aktivít.


Hlavná aktivita: Aktivita č. 3: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov.
Podaktivity: 3a) Výber a príprava zamestnancov a 3b) Cielené získavanie pracovných zručností zamestnancov.Hlavná aktivita: Aktivita č. 4: Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov.Prijímateľ zabezpečí odborné preškolenie dvoch pracovných skupín zamestnancov:
- zamestnanci školiaceho strediska budú vyškolení v oblasti výchova a vzdelávanie v oblasti motorových vozíkov pre budúcu profesiu školiteľ/inštruktor
- zamestnanci firmy na pozíciách mechanik, budú vyškolení v oblasti administratívne činnosti súvisiace s opravami a prehliadkami motorových vozíkov/technické prehliadky a opravy motorových vozíkov s využitím IKT.


Na absolvovanie uvedených školení nadväzuje u časti zamestnancov aj program rozvoja pracovných zručností. Táto následná aktivita je zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručností, vedomostí, skúseností a postupov, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca u zamestnávateľa vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste.


Miesto realizácie projektu: Trnava.www.esf.gov.sk

© 2019 Šimunek | Ochrana osobných údajov