Akreditované Školiace stredisko

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
 

Školíme po celom Slovensku

Naše akreditované školiace pracovisko zabezpečuje kurzy na prácu s manipulačnou technikou v rámci celého Slovenska, pričom základnou politikou je vychovávať kvalifikovaných a zodpovedných pracovníkov predovšetkým na obsluhu motorových vozíkov (všetkých tried a druhov), ktorí budú schopní pracovať v náročných podmienkach skladových a logistických centier.

 

Pre aktuálne voľné termíny nás kontaktujte na telefónnych číslach +421 907 927 357 alebo +421 905 649 022

Vychovávame kvalifikovaných a zodpovedných pracovníkov

Absolvovať kurz a získať oprávnenie znamená pre absolventa urobiť istý krok k novému zamestnaniu, pretože každý uchádzač je takto bezpodmienečne pripravený do prevádzky, v ktorej bude pracovať a zvládne nielen bežné manipulácie, ale poradí si aj s náročnejšou prácou s výnimočnými vecami, nakoľko vyškolenie prebieha priamo v našom logistickom sklade.


 

Preto naša firma vyvinula školiaci systém, ktorý pripravuje obsluhu priamo do konkrétnej prevádzky objednávateľa, pričom je dôležitá úzka spolupráca s odbornými pracovníkmi, ktorí sa starajú o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v jednotlivých prevádzkach, na ktorú sa kladie dôraz, aby školiaci program bol naozaj zmysluplný a šitý priamo na mieru!

 

V neposlednej miere pre Vás zabezpečíme školenia vyhradených technických zariadení ako sú zdvíhacie zariadenia, napr. obsluha pohyblivých pracovných plošín, brán, viazanie bremien či obsluha stavebných strojov.

 

Absolvovaním nášho kurzu získate:

 

Prečo si vybrať školiace stredisko Simunek.sk? 

Prečo si spraviť kurz VZV u nás?

Naše školenia VZV prebiehajú v reálnych skladoch

     

 

Postup prihlásenia na kurz obsluhy motorových vozíkov: 

 

 

Podmienky pre záujemcov o kurz:

 

 

Ceny kurzov:

 

Ceny sú uvedené bez 20 % DPH.

Rozdelenie motorových vozíkov

Trvanie a priebeh kurzu

 

  1. Pred školením:

Výsledok overovania a výberu vhodných uchádzačov:

Školenie obsluhy MV:

Overovanie vedomostí:

ŠKOLENIE CUDZINCOV

Prítomnosť prekladateľa (zabezpečí si objednávateľ školenia)

Učebný materiál a testy v rodnom jazyku záujemcu o školenie na obsluhu MV


 

Podklady na stiahnutie:
 

Vysokozdvižné vozíky

ŽIADOSŤ LEKÁRSKY POSUDOK

 

 

 

 . . . „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Dopytovo orientovaný projekt

Leoš Šimunek začína realizovať od 04/2019 do 06/2020 projekt s názvom Odborná príprava zamestnancov firmy Leoš Šimunek– rozvoj odborných a špecifických zručností. Hlavným cieľom je zvýšenie zručností na adaptabilitu 33 pracovníkov v spoločnosti Leoš Šimunek. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Projekt sa bude realizovať pomocou 2 hlavných aktivít.


Hlavná aktivita: Aktivita č. 3: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov.
Podaktivity: 3a) Výber a príprava zamestnancov a 3b) Cielené získavanie pracovných zručností zamestnancov.Hlavná aktivita: Aktivita č. 4: Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov.Prijímateľ zabezpečí odborné preškolenie dvoch pracovných skupín zamestnancov:
- zamestnanci školiaceho strediska budú vyškolení v oblasti výchova a vzdelávanie v oblasti motorových vozíkov pre budúcu profesiu školiteľ/inštruktor
- zamestnanci firmy na pozíciách mechanik, budú vyškolení v oblasti administratívne činnosti súvisiace s opravami a prehliadkami motorových vozíkov/technické prehliadky a opravy motorových vozíkov s využitím IKT.


Na absolvovanie uvedených školení nadväzuje u časti zamestnancov aj program rozvoja pracovných zručností. Táto následná aktivita je zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručností, vedomostí, skúseností a postupov, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca u zamestnávateľa vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste.


Miesto realizácie projektu: Trnava.www.esf.gov.sk

© 2019 Šimunek | Ochrana osobných údajov